top of page

הסכם גירושין / הסכם פרידה

close-up-couple-signing-divorce-contract_edited.jpg

הסכם גירושין/הסכם פרידה
קיימת סברה מוטעית, לפיה הליך פירוד בין בני זוג חייב להיות הליך לוחמני ומייגע, על גבול מלחמת חורמה, אשר מתנהל בין כותלי בית המשפט או בית הדין.

 
התדיינות משפטית בערכאות המשפטיות אכן עלולה לעיתים (אך לא תמיד) להעצים רגשות שליליים בין בני זוג ואף עשויה להשפיע על ילדיהם.


יחד עם זאת, בכדי לפתור את המחלוקות בין בני זוג מחוץ לכותלי בית המשפט או בית הדין, יש צורך בצדדים "בשלים" להגעה להסכמות, אשר אינם מונעים מייצרים שונים, לרבות נקמה, ואשר מטרה אחת להם והיא סיום סכסוך, הגם במחיר של ויתורים כאלו ו/או אחרים.


ישנם מקרים לא מעטים, בהם לא ניתן אף להושיב בני זוג סביב שולחן אחד ולכן רק הליך משפטי בפני ערכאה משפטית הינו פתרון הולם עבורם, אם כי יודגש כי גם במהלך ההתנהלות בערכאות השונות, יכולים בני הזוג "להבשיל" ולהגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט או בית הדין.


האלטרנטיבה השכיחה לפתרון הסכסוך בין בני זוג הינה ניהול הליך משא ומתן, כאשר בהליך זה מלווה כל אחד מבני הזוג ע"י עורך דינו, תוך ניסיון לסייע לבני הזוג להגיע לכדי פתרון בכלל המחלוקות בניהם והגעה להסכמות, ובסופו מגיעים הצדדים להסכמות בכלל המחלוקות העולות מסכסוך הגירושין- מזונות, משמורת וזמני שהות, רכוש וכתובה, וזאת בהסכם הבנות כולל.


הליך משא ומתן מטרתו לתת מענה לצדדים אשר מעוניינים לשוחח ולדון על תנאי הסכם הגירושין או הסכם הפירוד, מחוץ לכותלי בית המשפט או בית הדין, ואלו למעשה, מהווים דרך יעילה וחסכונית לסיום המשבר, בהשוואה להגשת תביעות בבית המשפט או בית הדין.


על מנת לקבל תוקף משפטי שריר וקיים להסכמי גירושין, יש צורך לקבל את אישורה של ערכאה משפטית וכן תוקף של פסק דין.

bottom of page