top of page

הסכם ממון

businessmen-shaking-hands-during-meeting.jpg

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם המסדיר את ענייני הרכוש, הכספים ועניינים נוספים עליהם מחליטים בני הזוג, ואשר חלקם עשויים להיות שנויים במחלוקת במידה וקשר הנישואין יסתיים ובני הזוג יחליטו להתגרש.


חרף העובדה כי הסכם הממון מסדיר את ענייני בני זוג עת פרידתם, ישנה חשיבות רבה בכריתתו דווקא בשלבים הראשונים של חיי הזוגיות, דווקא בשלב זה בו נמצאים בני הזוג בשיא אהבתם ופריחתם, וככאלו עורכים את ההסכם תוך התחשבות והבנה זה בזו. כריתתו של הסכם ממון בתחילת חיי הזוגיות, עשויה להפחית את הרגשות השליליים ואת הפגיעה בילדים ובבני המשפחה, המהווים חלק בלתי נפרד מהליך פירוק התא המשפחתי.


אין ספק שחתימה על הסכם ממון הינה צעד חשוב ביותר, אשר עשוי לקבוע את דרך חלוקת הרכוש של בני זוג במקרה של פקיעת הנישואין, בהסדר השונה מברירת המחדל של חוק יחסי ממון וללא ניהול הליכים בבית המשפט, על כל המשמעות הנפשית והכלכלית שבכך. 


הסכם ממון ניתן לכרות לפני מועד הנישואין או במהלך חיי הנישואין. הסכם ממון שנכרת במהלך חיי נישואין טעון אישור של ביהמ"ש לענייני משפחה או בית הדין הרבני. על הסכם ממון אשר נכרת לפני נישואי בני זוג, בהיותם ידועים בציבור, לא חלה החובה לאשרו בפני ערכאה משפטית. יחד עם זאת, עם נישואיהם יהיה על בני הזוג לפנות ולאשר את הסכם הממון בפני ערכאה מוסכמת.


מהם המקרים הנפוצים בהם ישנה חשיבות לכרות הסכם ממון?
במקרים בהם למי מבני הזוג רכוש מלפני הנישואין, חשוב לכרות הסכם ממון משום שקיימת פסיקה ענפה הקובעת כי די בהוכחת עובדות מסוימות כדי שרכוש זה עשוי להיות שייך לבני הזוג גם יחד. 


כמו כן, יש צורך בכריתת הסכם ממון כאשר מי מהצדדים מבקש לקבוע חלוקת ממון בהסדר שונה מהאמור בחוק יחסי ממון, ברכוש אשר נצבר לבני הזוג במשותף במהלך חיי הנישואין.


ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכם ממון במשרד עורכי דין המתמחה בתחום זה, כדי לבחון את הצורך בעריכת הסכם ממון ולערוך אותו באופן הוגן, מקצועי וכדין.

bottom of page