top of page

הבעת רצון

close-up-little-girl-having-fun-home.jpg

מהו מסמך הבעת רצון?

מסמך הבעת רצון הינו מסמך משפטי המאפשר להורה של קטין או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר, לציין מי יהיה האפוטרופוס שיחליף אותו, במקרה בו אותו הורה לא יהיה מסוגל לדאוג לאותו אדם (קטין או בגיר) אשר הוא אחראי לו או משמש לו כאפוטרופוס.


את מסמך הבעת הרצון יש לערוך בפני עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, לאחר שעורך המסמך מבין את משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו, ובסופו של תהליך יפקיד עורך הדין את המסמך במרשם של האפוטרופוס הכלל. 


המסמך יכול להתייחס למינוי אפוטרופוס לכלל העניינים או לחלקם.

אפוטרופוס לעניינים אישיים ידאג לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

אפוטרופוס שימונה לעניינים רפואיים ידאג לעניינים הבריאותיים בלבד.

אפוטרופוס לענייני רכוש ידאג לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

bottom of page